PERSONAL DATA PROTOCOL

EN KİŞİSEL VERİ PROTOKOLÜ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE ve TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERİN GÖNDERİLMESİNE AÇIK MUVAFAKAT VERİLMESİNE DAİR EK PROTOKOL

MADDE 1 : Dayanak

İş bu protokol, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 15 Temmuz 2015 tarih 29417 Resmi gazete sayı ile yürürlüğe giren Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında SÜREKLİLİK ARZ EDEN PERİYODİK ÖDEME İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN ÇERÇEVE SÖZLEŞME’sininayrılmaz bir eki olarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 : Kullanıcının Açık Rızası

Kullanıcı, BÖH tarafındanürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme vb gibiticari ve yasal amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin gönderilmesine ve yine ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme vbgibi pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, Şirketimizin faaliyetleri ile ilişkili olarak kişisel verilerin işlenmesine özgür iradesi ile açıkça rıza gösterir.

MADDE 3 : İşlenen Kişisel Verilerin Silinmesi

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya Kullanıcının talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

MADDE 4 : Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında Kullanıcıya aşağıdaki konularda bilgi verilmiştir:

6698 sayılıkanun anlamında veri sorumlusu ……………………….’dır.

Adres:

Tel:

E-Posta:

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Bankalararası Kart Merkezi, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi : yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, ilgili kanunlar uyarınca izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Bankaları ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, Kiosklarımız ve işbirliği yaptığımız bankalara ait ATM’ler, internet üzerinden iş yaptığınız web sayfalarımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, tüm yazılı/dijital başvurular, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Bankanın müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kullanıcı:

Adı Soyadı :

Adresi :

T.C kimlik No :

Cep Telefonu :

Ev Telefonu :

İş Telefonu :

E-posta :

Beyan :

İmza :

BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE LEKTRONİK PARA A.Ş.

Personal Data Protocol

whatsapp-icon